รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   หน้าหลัก
   ข้อมูลโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลบุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน
   เพลงมาร์ชโรงเรียน
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
   ภาษาต่างประเทศ
   สุขศึกษา และพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานวิชาการ
  งานบุคคล
  งานงบประมาณ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจการนักเรียน
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   พลเมืองดี 2566
   อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนต้านทุจริต
งานงบประมาณ
- เอกสารประกอบการเยี่ยมบ้านนักเรียน
  ดาวน์โหลด ->
- ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2567 งานนโยบายและแผน
- ปฏิทินปฏิบัติงานพัสดุ
- แผนการใช้เงินปี 67
- การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม, การจัดงาน และการประชุมราชการ
- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม, การจัดงาน และการประชุมราชการ
 
 
 บันทึกข้อความ
 - ขอนุมัติจ่ายเงิน  ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ -> Word
 - ขอนุมัติใช้เงิน  ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ -> Word
 - ขอนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง  ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ -> Word
 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์
   - แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562-2565
   - แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566-2570
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
แผนดำเนินงานประจำปี
   - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ส่วนที่ 1
   - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ส่วนที่ 2
   - แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปีการศึกษา 2566
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
   - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
   - แผนการใช้เงิน ประจำปีกาศึกษา 2566
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 65
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2565
   - ประกาศเผยแพร่คอมพิวเตอร์
   - ประกาศเผยแพร่แผนถนนคอนกรีต
   - ประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงซ่อมแซม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
   - เอกสารประกวดราคาถนนคอนกรีต
   - เอกสารประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซม
   - เอกสารประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซม 2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 2565
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566
 
 
 
 
  เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน
  ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 
  รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
  รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  รร.นวมินทราชูทิศ อีสาน
  รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
  รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333456,  โทรสาร -