รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
   หน้าหลัก
   ข้อมูลโรงเรียน
   ประวัติโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   โครงสร้างการบริหาร
   ข้อมูลบุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน
   เพลงมาร์ชโรงเรียน
   ภาษาไทย
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
   ภาษาต่างประเทศ
   สุขศึกษา และพลศึกษา
   ศิลปะ
   การงานอาชีพ
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  งานวิชาการ
  งานบุคคล
  งานงบประมาณ
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจการนักเรียน
   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   พลเมืองดี 2566
   อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   โรงเรียนต้านทุจริต
บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย นางธีราภรณ์  เจริญสุข

บทคัดย่อเรื่อง การสร้างเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา โดย
นางสาววรรณา  สุวรรณมณี

บทคัดย่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน โดย
นางภัสราพร  บุญศิริ

บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดย
นางลักขณา  ชำนิธุระการ

บทคัดย่อเรื่อง พัฒนาการภูมิภาคของโลก โดย นางสาวปุญญาพร  ภาระบุญ

บทคัดย่อเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดย นายธีรวัฒน์  มิ่งยอด

บทคัดย่อรายวิชางานเดินสายไฟฟ้าในอาคาร โดย นางสาวนงเยาว์  บุญสุข

เผยแพร่ผลงานบทคัดย่อ ครูสุภัทร ประพฤติ วันที่ 3 พ.ย. 2560

เว็บบล็อค คุณครูศิริพรรณ  รักร่วม
  เพจเฟสบุ๊คของโรงเรียน
  ภาพกิจกรรมของโรงเรียน
 
  รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพฯ
  รร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
  รร.นวมินทราชูทิศ อีสาน
  รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
  รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
เลขที่ 431 หมู่ที่ 2 ถ.สงขลา-ระโนด ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 074-333456,  โทรสาร -