ข่าวสาร

แจ้งข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ งานกลุ่มสาระต่างๆ ของโรงเรียน

Bookmark

ฐานข้อมูล Bookmark

คลิก ดาวน์โหลด

บทคัดย่อเรื่อง การสร้างเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
โดย นางสาววรรณา   สุวรรณมณี

คลิก ดาวน์โหลด

บทคัดย่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน
โดย นางภัสราพร  บุญศิริ

คลิก ดาวน์โหลด

บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ
โดย นางลักขณา  ชำนิธุระการ

คลิก ดาวน์โหลด

บทคัดย่อเรื่อง พัฒนาการภูมิภาคของโลก
โดย นางสาวปุญญาพร  ภาระบุญ

คลิก ดาวน์โหลด

บทคัดย่อเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
โดย นายธีรวัฒน์  มิ่งยอด

คลิก ดาวน์โหลด

บทคัดย่อรายวิชางานเดินสายไฟฟ้าในอาคาร โดย นางสาวนงเยาว์   บุญสุข

คลิก ดาวน์โหลด

บทคัดย่อเรื่องเซต โดยใช้กลวิธี  SQRQCQ
โดย นางเกวลิน  ไชยสวัสดิ์

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศ ผู้ผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษาฯ และครูภาษาอังกฤษ

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ชั้น ม.๑ ประเภท รับนักเรียนรอบที่สอง

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ชั้น ม.๔ ประเภท รับนักเรียนรอบที่สอง

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
ครูภาษาจีน, ครูภาษาอังกฤษ และครูสังคมฯ

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าชั้น ม.๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คลิก ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าชั้น ม.๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวทั้งหมด