วช 42209  รายวิชา ชีววิทยา 2(สพพ.)

คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาขอบข่ายของชีววิทยาว่าด้วยการสืบพันธุ์ของสัตว์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ

การแบ่งเซลล์แบบร่างกาย และการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ รวมทั้งปฏิบัติการโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การตั้งครรภ์ ศึกษาระบบการย่อยอาหารในสัตว์บางชนิด จุลินทรีย์และโปรโตซัว โครงสร้างและอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารในสัตว์ชั้นสูง

ศึกษาโครงสร้างการลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์ ระบบหมุนเวียนเลือด ภูมิคุ้มกันของร่างกาย โครงสร้างสำหรับการแลกเปลี่ยนก๊าซ การสลายโมเลกุลอาหาร รวมทั้งโครงสร้างและระบบการรักษาสมดุลของร่างกาย

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ และนำความรู้ หลักการไปใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต

 ตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้

หน่วยที่

หน่วยการเรียนรู้

เวลา (ชม. )

1.

การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

5

2.

การย่อยอาหาร

10

3.

การลำเลียงสาร

5

4.

การหายใจ

10

5.

การรักษาสมดุลของร่างกาย

10

     

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายภาค

 1. บอกแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของสิ่งมีชีวิตได้

 2. สรุปวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ

 3. สรุปลักษณะและขั้นตอนการเพิ่มจำนวนเซลล์

 4. อธิบายการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของสัตว์ชั้นสูงได้

 5. อธิบายการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตได้

 6. สรุปความสำคัญของอาหารและการคุ้มกันสำหรับสิ่งมีชีวิตได้

 7. การย่อยอาหารในสัตว์บางชนิด จุลินทรีย์ และโปรโตซัว

 8. อธิบายกาย่อยอาหารของสัตว์บางชนิดได้

 9. อธิบายการย่อยอาหารของโปรโตซัว และจุลินทรีย์ได้

 10. บอกส่วนประกอบและหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของระบบย่อยอาหารของมนุษย์ได้

 11. อธิบายกระบวนการย่อยและการดูดซึม อาหารตามส่วนต่างๆของระบบทางเดินอาหารได้

 12. อธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องมีระบบการลำเลียงสารในสัตว์ที่มีโครงสร้างซับซ้อนได้

 13. บอกความแตกต่างของระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรเปิดและระบบวงจรปิด

 14. อธิบายโครงสร้างและระบบหมุนเวียนเลือดในคน

 15. อธิบายส่วนประกอบของเลือดและหน้าที่ส่วนประกอบของเลือด

 16. อธิบายเกี่ยวกับหมู่เลือด การรับเลือดและการให้เลือด

 17. อธิบายเกี่ยวกับระบบน้ำเหลือง และระบบภูมิคุ้มกันโรค

 18. อธิบายโครงสร้างและการแลกเปลี่ยนก๊าซของสิ่งมีชีวิตแบบต่างๆ

 19. อธิบายขั้นตอนการสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบใช้ออกซิเจนได้

 20. อธิบายขั้นตอนการสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจนได้

 21. อธิบายและทำการวัดอัตราการหายใจของพืชและสัตว์ได้

 22. ให้ความหมายของการรักษาสมดุลของร่างกายและความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตได้

 23. อธิบายการรักษาสมดุลของน้ำในสิ่งมีชีวิตได้

 24. อธิบายการรักษาอุณหภูมิภายในร่างกาย

 25. อธิบายวิธีการรักษาสมดุลของแร่ธาตุได้

 26. อธิบายการรักษาสมดุลของกรด เบสในร่างกายได้

 27. อธิบายการขับถ่ายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ

 

 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ : 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100

Nawamintrachutit Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand , palanoi@hotmail.com