รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
 

ว41104 รายวิชา เคมีพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาวิเคราะห์แบบจำลองอะตอม อนุภาคมูลฐานของอะตอม การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุตามตารางธาตุ ศึกษาวิธีหาเลขออกซิเดชัน สมบัติบางประการของสารประกอบของธาตุบางชนิด  ศึกษาแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมภายในโมเลกุล การเกิดพันธะโคเวเลนต์ ความยาวพันธะและการคำนวณพลังงานพันธะ ฝึกเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ ศึกษาและทดลองรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ สภาพขั้วของโมเลกุล และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล โคเวเลนต์ ศึกษาการเกิดพันธะไฮโดรเจน พันธะโลหะ พันธะไอออนิก ฝึกเขียนสูตรและเรียกชื่อสารไอออนิก ศึกษาและทดลองสมบัติบางประการของสารไอออนิก ศึกษาสมบัติบางประการของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่และตามคาบในตารางธาตุ ศึกษาและทดสอบสมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตุหมู่ I, II, VI, VII ธาตุในคาบที่ 2, 3 และ 4 ธาตุไฮโดรเจน   เพื่อให้มีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนำความรู้และหลักการไปใช้อธิบายหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ และพันธะเคมี ได

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ชั่วโมง

1

โครงสร้างอะตอม

 • แบบจำลองอะตอม
 • อนุภาคมูลฐานของอะตอม
 • เลขอะตอม เลขมวล สัญลักษณ์นิวเคลียร์ ไอโซโทป
 • สเปกตรัมและการแปลความหมาย

14

2

ตารางธาตุ

 • การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน
 • ออร์บิทัลและทฤษฎีควันตัม
 • สมบัติของธาตุตามคาบและตามหมู่
 • ขนาดอะตอม รัศมีอะตอม พลังงานไอออไนเซชั่น อิเล็กโทรเนกาติวิตี้ สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน จุดเดือดและจุดหลอมเหลว

12

3

พันธะไอออนิก

 • การเกิดสารประกอบไอออนิก
 • โครงสร้างของสารไอออนิก
 • การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารไอออนิก
 • พลังงานของสารไอออนิกและปฏิกิริยาของสารไอออนิก

8

4

พันธะโคเวเลนต์

 • การเกิดพันธะโคเวเลนต์
 • ชนิดของพันธะ/สารประกอบโคเวเลนต์
 • การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์
 • ความยาวพันธะและพลังงานพันธะและเรโซแนนซ์
 • รูปร่างโมเลกุลและสภาพขั้วของสารโคเวเลนต์
 • โครงผลึกร่างตาข่าย

12

5

พันธะโลหะ

 • การเกิดพันธะโลหะ
 • สารประกอบในชีวิตประจำวัน
 

4

6

สมบัติของธาตุและสารประกอบ

 • สมบัติของธาตุหมู่ที่ IA , IIA และ VIIA
 • สารประกอบของธาตุในคาบ 2 และ คาบ 3
 • สมบัติและตำแหน่งของไฮโดรเจนในตารางธาตุ
 

10


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายภาค

 1. สืบค้นข้อมูลอภิปรายเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน และรัทเทอร์ฟอร์ดตลอดจนอนุภาคมูลฐานของอะตอม ตลอดจนการเขียนและแปลความหมายรวมถึงประโยขน์ของสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ
 2. สืบค้นข้อมูลอภิปรายเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมของโบหร์ ที่อาศัยความรู้เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการศึกษาสเปกตรัม เพื่อนำมาสนับสนุนตามแนวคิดของโบหร์
 3. สืบค้นข้อมูล อธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก พลังงานไอออนไนเซชัน การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย
 4. สืบค้นข้อมูล อธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับหลักการจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ตามเกณฑ์ที่กำหนดและอธิบายการจัดเรียงอนุภาคของธาตุ รวมทั้งสามารถจัดธาตุธาตุเป็นหมวดหมู่ตามมวลอะตอมระบุธาตุที่เป็นโลหะและอโลหะรวมทั้งแนวคิดในการจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ของนักเคมียุคต่างๆ
 5. สืบค้นข้อมูล อธิบายและอภิปราย สมบัติต่างๆของธาตุตามหมู่และตามคาบ เกี่ยวกับขนาดอะตอม รัศมีอะตอมพลังงานไอออไนเซชั่น อิเลคโตรเนกาติวิตี้ สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน จุดหลอมเหลวและจุดเดือด รวมทั้งสามารถคำนวณเลขออกซิเดชั่นของธาตุพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ
 6. สำรวจตรวจสอบ สืบเสาะหาความรู้และอธิบายเกี่ยวกับพันธะไอออนิก สามารถเขียนสูตรพร้อมทั้งเรียกชื่อสารไอออนิก บอกสมบัติบางประการ รวมทั้งประโยชน์ของสารไอออนิกในชีวิตประจำวัน
 7. สำรวจตรวจสอบ สืบเสาะหาความรู้และอธิบายเกี่ยวกับพันธะโคเวเลนต์ พลังงานพันธะ ความยาวพันธะ ความยาวพันธะเฉลี่ย สามารถเรียกชื่อและเขียนสูตรของสารโคเวเลนต์ สมบัติและการนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้
 8. อธิบายรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ การเกิดสภาพขั้วและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงลอนดอน แรงแวนเดอร์วาลส์ พันธะไฮโดรเจน
 9. สืบเสาะหาความรู้และอธิบายเกี่ยวกับการเกิดพันธะโลหะ และนำไปใช้อธิบายสมบัติของสารประกอบในชีวิตประจำวันได้
 10. สำรวจตรวจสอบ สืบเสาะหาความรู้และอธิบายเปรียบเทียบสมบัติของสารประกอบคลอไรด์และสารประกอบออกไซด์ของธาตุคาบ 2 คาบ 3
 11. สำรวจตรวจสอบ สืบเสาะหาความรู้และอธิบายเปรียบเทียบสมบัติของธาตุหมู่ IA , IIA , VIIA และ VIIIA ประโยชน์ของสารประกอบของธาตุเหล่านั้นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสรุปสมบัติของธาตุไฮโดรเจนและตำแหน่งของไฮโดรเจนใน ตารางธาตุได
 
 .
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800 x 600 text size medium
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
aram_r@thaimail.com