รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
 

ว41104 รายวิชา เคมีพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาวิเคราะห์แบบจำลองอะตอม อนุภาคมูลฐานของอะตอม การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุตามตารางธาตุ ศึกษาวิธีหาเลขออกซิเดชัน สมบัติบางประการของสารประกอบของธาตุบางชนิด  ศึกษาแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมภายในโมเลกุล การเกิดพันธะโคเวเลนต์ ความยาวพันธะและการคำนวณพลังงานพันธะ ฝึกเขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ ศึกษาและทดลองรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ สภาพขั้วของโมเลกุล และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล โคเวเลนต์ ศึกษาการเกิดพันธะไฮโดรเจน พันธะโลหะ พันธะไอออนิก ฝึกเขียนสูตรและเรียกชื่อสารไอออนิก ศึกษาและทดลองสมบัติบางประการของสารไอออนิก ศึกษาสมบัติบางประการของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่และตามคาบในตารางธาตุ ศึกษาและทดสอบสมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตุหมู่ I, II, VI, VII ธาตุในคาบที่ 2, 3 และ 4 ธาตุไฮโดรเจน   เพื่อให้มีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ รวมทั้งนำความรู้และหลักการไปใช้อธิบายหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ และพันธะเคมี ได

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ชั่วโมง

1

โครงสร้างอะตอม

 • แบบจำลองอะตอม
 • อนุภาคมูลฐานของอะตอม
 • เลขอะตอม เลขมวล สัญลักษณ์นิวเคลียร์ ไอโซโทป
 • สเปกตรัมและการแปลความหมาย

14

2

ตารางธาตุ

 • การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน
 • ออร์บิทัลและทฤษฎีควันตัม
 • สมบัติของธาตุตามคาบและตามหมู่
 • ขนาดอะตอม รัศมีอะตอม พลังงานไอออไนเซชั่น อิเล็กโทรเนกาติวิตี้ สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน จุดเดือดและจุดหลอมเหลว

12

3

พันธะไอออนิก

 • การเกิดสารประกอบไอออนิก
 • โครงสร้างของสารไอออนิก
 • การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารไอออนิก
 • พลังงานของสารไอออนิกและปฏิกิริยาของสารไอออนิก

8

4

พันธะโคเวเลนต์

 • การเกิดพันธะโคเวเลนต์
 • ชนิดของพันธะ/สารประกอบโคเวเลนต์
 • การเขียนสูตรและเรียก