รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 
 

ว40223 รายวิชา เคมี 3

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาสมบัติบางประการของธาตุและสารประกอบของธาตุแทรนซิชัน และทดลองเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชัน ศึกษาธาตุกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกัมมันตรังสี ศึกษาและทดลองเพื่อทำนายตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุ

ศึกษาและทดลองปฏิกิริยาการถ่ายโอนอิเลกตรอน ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ปฏิกิริยารีดักชั่น ปฏิกิริยารีดอกซ์ ฝึกเขียนแลละดุลสมการรีดอกซ์ ศึกษาและทดลองหลักการของเซลล์กัลวานิก การหาค่าศักย์ไฟฟ้ามาตราฐานของครึ่งเซลล์ การคำนวณหาศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ ปฏิกิริยาในเซลล์ปฐมภูมิและเซลล์ทุติยภูมิบางชนิดที่เป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีในชีวิตประจำวัน ศึกษาหลักการของเซลล์อิเลคโทรไลต์ และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ การนำหลักการของเซลล์อิเลคโทรไลต์ไปใช้แยกสาร การทำให้โลหะบริสุทธิ์ การถลุงแร่ และทดลองชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า การอะโนไดซ์ ศึกษาปฏิกิริยาการเกิดการผุกร่อนของโลหะ และทดลองป้องกันการผุกร่อนของโลหะ ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกียวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี

ศึกษาชนิดของพันธะระหว่างคาร์บอน สูตรเคมีและไอโซเมอร์ของสารประกอบคาร์บอนและทดลองการจัดตัวของคาร์บอนในสารประกอบ ศึกษาและทดลองสมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แบบสายตรง วงแหวน อะโรมาติก มลพิษที่อาจเกิดขึ้นและการแก้ไข ศึกษาหมู่ฟังชันก์ สูตรเคมีของสารประกอบคาร์บอน ศึกษาและทดลองสมบัติของแอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดอินทรีย์ เอสเทอร์ เอไมด์ เอมีน

เพื่อให้มีความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่า มีความตระหนักและนำความรู้รวมทั้งหลักการไปใช้อธิบายปรากฎการณ์ หรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเซลไฟฟ้าเคมี และสารประกอบคาร์บอน

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

ชั่วโมง

1

ธาตุแทรนซิชั่น
 • สมบัติของธาตุแทรนซิชั่น
 • สารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชั่น

8

2

ธาตุกัมมันตรังสี
 • สมบัติของกึ่งโลหะ
 • สารกัมมันตรังสี
 • ครึ่งชีวิตและปฏิกิริยานิวเคลียร์
 • เทคโนโลยีการใช้สารกัมมันตรังสี

8

3

การทำนายตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุ
 • ตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุ
 • ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

8

4

ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี
 • ปฏิกิริยารีดอกซ์
 • เซลล์ไฟฟ้าเคมี
 • ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี
 

5

สารประกอบของคาร์บอน
 • พันธะของคาร์บอน
 • สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
 • สารประกอบของคาร์บอนที่มีหมู่อะตอมแสดงสมบัติเฉพาะ
 


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. สำรวจตรวจสอบ อธิบายและอภิปราย สมบัติของธาตุแทรนซิชั่น การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของธาตุแทรนซิชั่นได้

2. สืบค้นข้อมูล อธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติของธาตุกึ่งโลหะ ธาตุกัมมันตรังสี การเกิด การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี ครึ่งชีวิต การเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ ตลอดจนการตรวจสอบสารกับมันตรังสีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการใช้สารกัมมันตรังสี

3. สำรวจตรวจสอบ อธิบายและอภิปรายเกี่ยวกับการทำนายตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุ ตลอดจนสมบัติของธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4. ทดลองสืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน

ปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดิวซ์ ตัวออกซิไดซ์ ในด้านการถ่ายโอนอีเลคตรอนและการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน

5. จัดลำดับความสามารถในการให้และรับอีเลคตรอนของธาตุหรือ ไอออนและเปรียบเทียบความ สามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดซ์

6. สืบค้นข้อมูลเขียน และดุลสมการรีดอกซ์โดยใช้เลขออกซิเดชันและใช้ครึ่ง ปฏิกิริยา

7. ทดลองสืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ การต่อเซลล์กัลวานิกจากครึ่งเซลล์ที่กำหนดให้ ระบุขั้วแอโนด ขั้วแคโทด เขียนสมการแสดงปฏิกิริยา เขียนแผนภาพของเซลล์กัลวานิก

8. อภิปราย อธิบายวิธีหาค่าศักดิ์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ ( E ) โดยการเปรียบเทียบกับครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนมาตรฐาน

9. สำรวจ ตรวจสอบ ทำนายการเกิดปฏิกิริยารีดอกซ์ โดยใช้ค่า E ของครึ่งเซลล์ คำนวณค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์กัลวานิก

10. อภิปราย อธิบาย เปรียบเทียบ ประโยชน์ของเซลล์กัลวานิกประเภทต่าง ๆ ส่วนประกอบขอเซลล์ หลักการทำงานและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเซลล์กัลวานิกประเภทต่าง ๆ

11. ทดลอง อภิปราย อธิบาย การสร้างและการทำงานของเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว

12. ทดลอง อภิปราย อธิบาย การแยกสารเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า โดยใช้หลักการของเซลล์อีเลคโทรไลต์ เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น

13. ทดลอง อภิปราย อธิบาย หลักการชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า การทำโลหะให้บริสุทธิ์ การ ผลิตโลหะ เขียนสมการแสดงปฏกิริยาที่เกิดขึ้น

14. ทดลอง อภิปราย อธิบายสาเหตุที่ทำให้โลหะผุกร่อน วิธีป้องกัน เขียนสมการแสดงปฏิกิริยา ที่เกิดขึ้น

15. สำรวจตรวจสอบ อภิปราย อธิบาย เปรียบเทียบหลักการทำงานของเซลล์กัลวานิกกับเซลล์อีเลคโทรไลต์และนำหลักการทำงานมาใช้ประโยชน์

16. สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายเหตุผลที่ทำให้มีสารประกอบของคาร์บอนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทดลองการจัดตัวของคาร์บอนในสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เขียนไอโซเมอร์ของสารประกอบของคาร์บอนประเภทต่าง ๆ

17. ทดลอง อภิปราย จำแนกประเภทสารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยใช้สมบัติบางประการและพันธะในโมเลกุลเป็นเกณฑ์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างได้

18. ทดลอง อภิปราย จำแนกประเภทและยกตัวอย่าง สารประกอบของคาร์บอนโดยใช้หมู่อะตอมที่แสดงสมบัติเฉพาะเป็นเกณฑ์

19.  อภิปราย สรุป สมบัติของสารประกอบของคาร์บอนที่มีหมู่อะตอมแสดงสมบัติเฉพาะบางชนิด

20.สืบค้นข้อมูลสื่อสารประกอบของคาร์บอนประเภทต่าง ๆ

21. สำรวจตรวจสอบ สรุปความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดและจุดหลอมเหลวกับจำนวนคาร์บอนในโมเลกุลของสารประกอบของคาร์บอน

22. ทดลอง สำรวจตรวจสอบ อธิบายการเกิดปฏิกิริยาบางชนิดของสารประกอบของคาร์บอนต่าประเภทต่าง ๆ

23.สืบค้นข้อมูล อภิปราย อธิบายประโยชน์และโทษของสารประกอบของคาร์บอนบางชนิด

 
 
 .
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800 x 600 text size medium
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
aram_r@thaimail.com