:: กลับหน้าหลัก ::
 
 หน้าแรก
 สารชีวโมเลกุล
 ไขมันและน้ำมัน
 โปรตีน
 คาร์โบไฮเดรต
 ปิโตรเลียม
 แก๊สธรรมชาติ
 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
 พอลิเมอร์
 พลาสติก
 ยางและเส้นใยสังเคราะห์
 ปฏิกิริยาเคมี
 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 โครงสร้างอะตอม
 อะตอมของดอลตัน
 อะตอมของทอมสัน
 อะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด
 อะตอมของโบร์
 กลุ่มหมอกอิเล็กตรอน
 การจัดอิเล็กตรอน
 ตารางธาตุ
 สมบัติของธาตุ
 
 
 
 
กำเนิดปิโตรเลียม
เมื่อหลายล้านปี ทะเละต็มไปด้วยสัตว์ และพืชเล็ก ๆ จำพวกจุลินทรีย์ เมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงจำนวนมหาศาล ก็จะตกลงสู่ก้นทะเล และถูกทับถมด้วยโคลน และทราย
แม่น้ำ จะพัดพากรวดทราย และโคลนสู่ทะเล ปีละหลายแสนตัน ซึ่งกรวด ทราย และโคลน จะทับถมสัตว์ และพืชสลับทับซ้อนกัน เป็นชั้น ๆ อยู่ตลอดเวลา นับเป็นล้านปี
การทับถมของชั้นตะกอนต่าง ๆ มากขึ้น จะหนานับร้อยฟุต ทำให้เพิ่มน้ำหนักความกดและบีบอัด จนทำให้ทราย และชั้นโคลน กลายเป็นหินทราย และหินดินดาน ตลอดจนเกิดกลั่นสลายตัว ของสัตว์ และพืชทะเล เป็นน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ
น้ำมันดิบ และก๊าญธรรมชาติ มีความเบา จะเคลื่อนย้าย ไปกักเก็บอยู่ในชั้นหินเนื้อพรุน เฉพาะบริเวณที่สูงของโครงสร้างแต่ละแห่ง และจะถูกกักไว้ด้วยชั้นหินเนื้อแน่น ที่ปิดทับอยู่

อ้างอิง : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2202 3651-2 โทรสาร 0 2202 3652
  ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม
น้ำมันดิบหรือปิโตรเลียม มีส่วนประกอบเป็นธาตุคาร์บอน และไฮโดรเจน และอาจมีธาตุอื่นๆปะปนอยู่ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำมันดิบแต่ละที่จะมีองค์ประกอบ แตกต่างกัน การนำน้ำมันดิบมาใช้ประโยชน์ ต้องผ่านกระบวนการกลั่นแยก ซึ่งเรียกว่า การกลั่นลำดับส่วน เพื่อแยกน้ำมันดิบออกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจำนวนมาก ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ จะมีองค์ประกอบชนิดใดมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำมันดิบ เช่น บางแหล่งกลั่นได้น้ำมันดีเซลมาก หรือบางแห่งอาจจะได้น้ำมันเบนซินมาก เป็นต้น
  ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมั้นปิโตรเลียม เรียกว่า สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจน และคาร์บอน จำนวนแตกต่างกัน มีตั้งแต่โมเลกุลที่มีคาร์บอน 1 อะตอม ขึ้นไปจนถึงกว่า 50 อะตอม ถ้าโมเลกุลที่มีจำนวน 1 - 4 อะตอม จะมีสถานะเป็นแก๊ส เมื่อจำนวนคาร์บอนเพิ่มขึ้น สถานะจะเป็นของเหลว และมีความข้นเหนียวมากขึ้นตามจำนวนคาร์บอน ซึ่งโมเลกุลเหล่านี้ นำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะแตกต่างกันดังข้อมูลในตารางนี้
 
จำนวนคาร์บอนอะตอม
สถานะ
จุดเดือด (เซลเซียส)
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
1 - 4
แก๊ส
น้อยกว่า 30
แก๊สหุงต้ม
5 - 7
ของเหลว
30 - 110
ตัวทำละลายในอุตสาหกรรม
6 - 12
ของเหลว
65 - 170
น้ำมันเบนซิน
10 - 14
ของเหลว
170 - 250
น้ำมันก๊าด เครื่องบินไอพ่น
14 - 19
ของเหลว
250 - 340
น้ำมันดีเซล
19 - 35
ของเหลวข้น
มากกว่า 350
น้ำมันหล่อลื่น
35 - 40
เหลวหนืด
มากกว่า 400
น้ำมันเตา
40 - 50
กึ่งเหลวกึ่งแข็ง
มากกว่า 400
เทียนไข จารบี แว็กซ์
มากกว่า 50
กึ่งแข็งจนถึงแข็ง
มากกว่า 400
ยางมะตอย
  เลขออกเทน (Octane number) ค่าตัวเลขที่แสดงเป็นร้อยละโดยมวลของไอโซออกเทนในของผสมระหว่างไอโซออกเทน(C8H18)  และเฮปเทน (C7H16)  ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ เลขออกเทนเป็นตัวเลขที่ใช้บอกคุณภาพของน้ำมันเบนซินในรถยนต์
              
  น้ำมันเบนซิน ที่มีสมบัติการเผาไหม้เช่นเดียวกับไอโซออกเทนหมด เรียกน้ำมันเบนซินนั้นว่ามีเลขออกเทนเป็น 100
น้ำมันเบนซิน ที่มีสมบัติการเผาไหม้เช่นเดียวกับเฮปเทนหมด เรียกน้ำมันเบนซินนั้นว่ามีเลขออกเทนเป็น 0
น้ำมันเบนซิน ที่มีเลขออกเทน 70 คือ น้ำมันเบนซินที่มีสมบัติการเผาไหม้เช่นเดียวกับเชื้อเพลิงที่มีไอโซออกเทนร้อยละ 70 และเฮปเทนร้อยละ 30 โดยมวล
อนึ่งน้ำมันเบนซินในปัจจุบันมักจะพบว่ามีเลขออกเทนต่ำ เพื่อปรับปรุงน้ำมันให้มีเลขออกเทนสูงขึ้นด้วยการเติมเตตระเอธิลเลด (CH3CH2)4 Pb ย่อว่า TEL ลงในน้ำมันเบนซิน ทำให้น้ำมันมีเลขออกเทนสูงขึ้น แต่ก็ก่อให้เกิดสาร Pb เป็นสารมลพิษ
เลขซีเทน (Cetane number) คือ ค่าตัวเลขที่แสดงเป็นร้อยละโดยมวลของซีเทน ในของผสมระหว่างซีเทน (C16H34) และแอลฟาเมทิลแนฟทาลีน (C11H10) ซึ่งเกิดการเผาไหม้หมด
                
  เลขซีเทนเป็นตัวเลขที่ใช้บอกคุณภาพของน้ำมันดีเซล
น้ำมันดีเซลที่มีเลขซีเทน 100 คือ น้ำมันดีเซลที่มีสมบัติการเผาไหม้เช่นเดียวกับซีเทน 100% โดยมวล
น้ำมันดีเซลที่มีเลขซีเทน 0 คือ น้ำมันดีเซลที่มีสมบัติการเผาไหม้เช่นเดียวกับแอลฟาเมทิลแนฟทาลีน 100% โดยมวล
น้ำมันดีเซลที่มีเลขซีเทน 80 คือ น้ำมันดีเซลที่มีสมบัติการเผาไหม้เช่นเดียวกับซีเทนร้อยละ 80 โดยมวล ในการผสมระหว่างซีเทน และแอลฟาเมทิลแนฟทาลีน  
 
สาขาวิชาเคมี   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
webmaster : aram_r@thaimail.com
เว็บไซต์นี้แสดงบนความละเอียด 800 x600 pixels text size : medium